Regulamin dla Publikujących (z dnia 1 października 2017)

Charakter wiążący ma wersja anglojęzyczna. Tłumaczenie jest publikowane wyłącznie dla wygody czytelnika.

I. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu słowa i wyrażenia wymienione poniżej przyjmują w tekście przypisane im tu znaczenia, chyba że z kontekstu wynika inaczej.

1.              „Aplikacja” oznacza aplikację o nazwie indaHash, dostępną na platformy z systemem iOS lub Android, dostarczaną przez IDH, za pomocą której Użytkownik może korzystać z Usługi, w wersji pobranej przez Użytkownika (i następnie aktualizowanej, jeśli ma to zastosowanie).

2.                „Formularz Odstąpienia” oznacza formularz odstąpienia od Umowy jak w załączniku 1 do niniejszego dokumentu, którego wymagają przepisy dotyczące praw konsumentów.

3.                „IDH” oznacza IDH Media Limited, spółkę utworzoną na mocy prawa irlandzkiego, z siedzibą pod adresem 22 Northumberland Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlandia, wpisaną do Rejestru Spółek pod numerem 563441, o numerze VAT UE IE 3376160DH.

4.                „Kampania” oznacza działania promocyjne i reklamowe opracowane, wykonane lub stworzone przez Reklamodawcę, udostępnione przez IDH wszystkim lub wybranym Publikującym w zakresie Usługi poprzez Aplikację (także w przypadku gdy Materiał nie jest publikowany poprzez Aplikację lub inne zadania są wykonywane poza Aplikacją). “Kampania Produktowa” oznacza kampanię obejmującą wysyłanie Produktów do Publikującego na potrzeby stworzenia Materiałów.

5.                „Materiał” oznacza jakikolwiek materiał opublikowany przez Publikującego w ramach Kampanii lub dostarczony inaczej w związku z Kampanią lub innym wydarzeniem zgodnie z odrębnymi uzgodnieniami z IDH, w tym zdjęcia, filmy i inne.

6.              „Portale Społecznościowe” oznaczają wszystkie lub odpowiednie (zależnie od sytuacji) platformy mediów społecznościowych, na których można prowadzić kampanie w tym – na dzień sporządzenia niniejszego Regulaminu IDH – Instagram (www.instagram.com), Facebook (www.facebook.com), Snapchat (www.snapchat.com) i Twitter (www.twitter.com).

7.                „Produkt”oznacza przedmiot wysłany do Publikującego przez/w imieniu Reklamodawcy (lub jego klienta) w ramach Kampanii Produktowej, który powinien być używany zgodnie z Zasadami Kampanii i stanowi (całość lub część) Wynagrodzenia za udział w przedmiotowej Kampanii.8.                „Przepisy dotyczące praw konsumentów” oznaczają przepisy z 2013 r. implementujące przepisy unijne, dotyczące informowania konsumentów, odstąpienia i innych praw konsumentów (dla Irlandii: Statutory Instruments nr: 484/2013).

9.              „Regulamin” oznacza zawsze bieżącą wersję niniejszego regulaminu IDH dla Publikujących wraz z załącznikami, dostępną przez Aplikację i pod adresem https://indahash.com/page/mobile-insta-terms.

10.              „Regulamin dla Reklamodawcy” oznacza aktualną wersję regulaminu stosującego się do umowy pomiędzy Reklamodawcą a IDH, wraz z załącznikami, która dostępna jest pod adresem https://indahash.com/page/all-rules.

11.              „Reklamodawca” oznacza stroną trzecią związaną gospodarczo z IDH w zakresie zamawiania i opracowania kampanii i zasad kampanii.

12.                „Usługa” oznacza usługę cyfrową pod nazwą indaHash, do której, na mocy Umowy, ma dostęp Publikujący (poprzez Aplikację) oraz Reklamodawca (poprzez Witrynę), w ramach której IDH działa jako “pośrednik” pomiędzy Reklamodawcą a Publikującym, służącą jako platforma do komunikacji, dzięki której (i) Publikujący może dowiadywać się o Kampaniach oraz brać w nich udział po spełnieniu określonych wcześniej wymogów i w związku z tym otrzymywać wynagrodzenie (zależnie od Zasad Kampanii); (ii) Reklamodawcy mogą określać i przekazywać zasady i warunki Kampanii, zamawiać kampanie i kontrolować ich przebieg; (iii) możliwe są inne działanie, dostępne w danym momencie.

13.                „Stawka” oznacza obowiązującą stawkę, o której mowa w pkt. VI.1.(3) poniżej.

14.              „Umowa” oznacza całe porozumienie dotyczące zasad korzystania z serwisu indaHash za pomocą Aplikacji, zleceń Kampanii, udziału w Kampaniach itd., jak określono w części II.

15.              „Uprawnienie” oznacza warunki kwalifikujące określone w ust. III.1.

16.                „Użytkownik” oznacza każdą osobę korzystającą z aplikacji lub witryny.

17.                „Witryna” oznacza witrynę internetową dostępną pod adresem: www.indahash.com, którą zarządza IDH.

18.                „Publikujący” oznacza Użytkownika, będącego użytkownikiem Portalu Społecznościowego zgodnie z jego regulaminem, który spełnia wszystkie inne kryteria określone w niniejszym Regulaminie i który pomyślnie zarejestrował się do Usługi poprzez Aplikację, wyrażając tym zgodę na warunki Umowy (w tym przede wszystkim Regulamin).

19.                „Wynagrodzenie” oznacza wynagrodzenie w formie pieniędzy, towarów lub usług, jakie oferowane jest Publikującemu w zamian za jego udział w danej Kampanii (oraz za udzielenie licencji na materiały w przypadkach, w których ma to zastosowanie), którego forma i wartość zależy od zasad Kampanii i jest w nich określona.

20.              „Zasady Kampanii” oznaczają zasady, wytyczne, wymagania i inne warunki określone przez Reklamodawcę odnośnie do danej Kampanii, widoczne w Aplikacji, których Publikujący zobowiązuje się przestrzegać poprzez dołączenie do Kampanii.

II. UMOWA

(1) Umowa obejmuje:

(a) Regulamin;

(b) Regulamin dla Reklamodawcy;

(c) wszelkie inne dokumenty wskazane w dokumentach wymienionych w punkcie (a) lub (b) powyżej (włączając dodatkowe warunki i zasady związane z realizacją Kampanii Produktowych).

(2) Niniejszy Regulamin zawiera poprzez odniesienie:

(a) Politykę Prywatności, zawierającą bardziej szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych przez IDH (związanych m.in. z korzystaniem z Serwisu i Aplikacji), której aktualna wersja zawsze znajduje się w Aplikacji i pod adresem https://indahash.com/page/privacy;

(b) zasady dotyczące plików cookies znajdujące się w Aplikacji i pod adresem https://indahash.com/page/cookie;

(c) Zasady Kampanii określające sposób prowadzenia danej Kampanii.

III. REJESTRACJA I UPRAWNIENIE

III.1. UPRAWNIENIE

Aby móc zarejestrować się w Usłudze jako Publikujący, Użytkownik musi:

a. mieć pełną zdolność do czynności prawnych lub otrzymać zgodę od rodziców lub opiekunów prawnych;

b. mieć aktywne konto w odpowiednich Portalach Społecznościowych (w dniu sporządzenia niniejszego Regulaminu – na Facebooku lub Instagramie), pod warunkiem, że konto pomyślnie przejdzie proces weryfikacji i uzyska zatwierdzenie przez IDH (w szczególności w odniesieniu do liczby osób obserwujących profil oraz jego aktywności, i historii);

c. pobrać Aplikację.

III.2. ZATWIERDZENIE

(1) Powiadomienie o zatwierdzeniu konta na Portalu Społecznościowym Publikujący otrzyma pocztą elektroniczną od IDH poprzez Usługę.

(2) Do maila potwierdzającego zatwierdzenie konta Użytkownika w Aplikacji na potrzeby Usługi załączone zostaną: Umowa i Formularz Odstąpienia wraz z odpowiednimi instrukcjami do niego.

III.3. PROCES REJESTRACJI

(1) Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami niniejszej Umowy (zwłaszcza Regulaminu), nie powinien rejestrować się jako Publikujący.

(2) Mail, o którym mowa w powyższym punkcie III.2.(2), zawiera też podsumowanie najważniejszych postanowień niniejszego Regulaminu, co jednak nie zwalnia Publikującego z obowiązku przeczytania całego Regulaminu i wyrażenia zgody na niego zgody, jako że podsumowanie nie ogranicza w żaden sposób zakresu Regulaminu.

(3) Poprzez kliknięcie odpowiedniego pola Publikujący wyraża zgodę na rozpoczęcie korzystania z Serwisu przez wygaśnięciem ustawowego okresu na odstąpienie od Umowy i tym samym dobrowolnie rezygnuje z ustawowego prawa do odstąpienia.

(4) Poprzez zaznaczenie i kliknięcie przycisku „zarejestruj się” Publikujący wyraża bezwarunkową zgodę na wszystkie postanowienia Umowy (w tym niniejszy Regulamin). Tym samym Publikujący otrzymuje dostęp do Usługi.

(5) Dostęp do Usługi nie gwarantuje udziału w żadnej Kampanii. O udziale w Kampanii decyduje Publikujący, pod warunkiem że zostaną zatwierdzone zarówno Kampania, jak i udział w niej Publikującego. W przeciwnym razie Publikujący nie może uczestniczyć w Kampanii. Publikujący nie jest zobowiązany do wykonywania jakichkolwiek czynności w związku z daną Kampanią przed tym, jak kliknie przycisk „DOŁĄCZ” (JOIN).

IV. USŁUGA INDAHASH. POSTANOWIENIA OGÓLNE

IV.1. USŁUGA

(1) IDH opracowała Usługę, dzięki której Publikujący, którzy uczestniczą w Kampanii zleconej przez Reklamodawcę i udostępnionej poprzez Usługę – w ramach której Publikujący publikują wpisy zawierające Materiały na kontach Publikujących w Portalach Społecznościowych, zgodnie z odpowiednimi Zasadami Kampanii – mogą otrzymywać Wynagrodzenie zgodnie z Zasadami Kampanii.

(2) Publikujący może otrzymać dostęp do Usługi wyłącznie po wyrażeniu bezwarunkowej zgody na Regulamin i Umowę. Dostęp do Usługi nie gwarantuje udziału w Kampanii. O wystosowaniu prośby o dołączenie do Kampanii decyduje wyłącznie Publikujący, o zgodzie na uczestnictwo Publikującego w Kampanii – Reklamodawca (oraz/lub IDH – w zakresie kwestii technicznych).

IV.2. APLIKACJA

(1) Usługa udostępniana jest przez IDH. Użytkownik może uzyskać do niej dostęp poprzez Aplikację. Dostęp Użytkownika do Usługi poprzez Aplikację zależy od funkcji i innych parametrów technicznych urządzenia Użytkownika na platformie iOS lub Android.

(2) Aplikacja dostępna jest (i) w AppStore (na iOS) oraz (ii) w Google Play (na Android) na urządzenia mobilne, tj. telefony komórkowe komunikujące się za pomocą fal radiowych, działające w systemach GSM lub UMTS, oraz tablety. Aplikacja jest kompatybilna z następującymi systemami:

(a) iOS w wersji 8 lub nowszej;

(b) Android w wersji 4.4.1 lub nowszej.

IV.3. ROLA IDH

(1) W komunikacji między Reklamodawcami a Publikującymi IDH działa wyłącznie jako pośrednik udostępniający platformę indaHash.

(2) W szczególności, IDH w żadnym wypadku nie weryfikuje ani nie nadzoruje materiałów dostarczonych przez Reklamodawcę, Kampanii ani Zasad Kampanii. IDH zatwierdza jedynie zgodność materiałów z Usługą oraz jej funkcjami i wymaganiami technicznymi. Publikujący ma za zadanie sam zweryfikować, czy publikacja wpisów zawierających reklamy jest dozwolona na mocy prawa kraju, do obywateli (mieszkańców) którego kierowane są lub docierają materiały zamieszczone w kontach Publikującego w Portalach Społecznościowych w związku z Kampanią.

V. KAMPANIE

V.1. DOŁĄCZENIE I UDZIA‎Ł W KAMPANIACH

(1) Publikujący będzie mógł zapoznać się z wymaganiami poszczególnych Kampanii w Serwisie. Nie wszystkie dostępne w danej chwili Kampanie będą widoczne dla Publikującego. Jeżeli Publikujący uzna, że któraś z widocznych Kampanii go interesuje, będzie uprawniony do zawarcia umowy o udział w tej Kampanii poprzez kliknięcie przycisku „dołącz”.

(2) Poprzez kliknięcie przycisku „dołącz” Publikujący wyraża bezwarunkową zgodę na Zasady Kampanii oraz opis Kampanii w panelu serwisowym. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, Regulamin Kampanii ma pierwszeństwo wobec niniejszego regulaminu. Prośba o dołączenie do Kampanii wymaga zatwierdzenia przez Reklamodawcę/IDH. Reklamodawcy i IDH przysługuje prawo do odrzucenia prośby o udział w Kampanii danego Publikującego bez podania przyczyny.

(3) Poprzez dołączenie do Kampanii Publikujący zobowiązuje się przestrzegać Zasad Kampanii oraz wszystkich innych obowiązujących warunków, w tym zobowiązania do przestrzegania terminów. Akceptuje też Stawki wyznaczone do Kampanii.

(4) Zasady Kampanii, w tym obowiązujące terminy oraz Wynagrodzenie ustalane są dla Publikującego przy uwzględnieniu cech profilów Publikującego w Portalach Społecznościowych (np. liczby osób obserwujących profil, grupy docelowej i zaangażowania osób w kreowanie wizerunku).

(5) W czasie Kampanii Publikujący zobowiązuje się zamieszczać na swoich kontach w Portalach Społecznościowych wpisy zgodne z opisem danej Kampanii (np. konkretne zdjęcia, filmy, treść i inne materiały), i nie usuwać, lub archiwizować ich w ciągu 12 miesięcy od dnia opublikowania, lub zmieniać status swoich kont w Portalach Społecznościowych na prywatny oraz zawrzeć w nich unikalny kod alfanumeryczny (hashtag) oraz/lub tag. Publikujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za dołączanie dodatkowych hasztagów oraz innych szczegółowych opisów Materiałów zgodnie z wymogami przepisów prawa mających zastosowanie w jego/jej jurysdykcji.

(6) Publikujący nie jest zobowiązany lub uprawniony do wykonywania żadnych innych czynności w ramach Kampanii poza tymi wyraźnie określonymi w Zasadach Kampanii, jej opisie lub w innym porozumieniu pomiędzy Publikującym a Reklamodawcą lub IDH. Wszystkie Materiały wymagają akceptacji przez IDH/Reklamodawcę nim Publikujący wykorzysta je zgodnie z zakresem Kampanii.

(7) Zapłata Wynagrodzenia na rzecz Publikującego zależy od tego, czy Publikujący wypełnił wszystkie zobowiązania związane z Kampanią, obowiązującymi Zasadami Kampanii oraz Regulaminem.

V.2. KONTROLA KAMPANII

(1) Publikujący zobowiązuje się kontrolować aktualne informacje dotyczące Kampanii oraz zmiany w Usłudze.

(2) Publikujący udziela IDH oraz – jeżeli IDH tego wymaga – Reklamodawcy prawa do korzystania ze specjalistycznego oprogramowania pozwalającego na weryfikację wykonania przez Publikującego powierzonych mu zadań. W przypadku, gdy Publikujący wykona czynności związane z Kampanią:

a.           bez odpowiedniego hashtagu oraz/lub tagu;

b.           po upływie 24 godzin (lub czasu określonego w Zasadach Kampanii) od dnia zapisania się do danej Kampanii;

c.           w sposób niezgodny z Zasadami danej Kampanii;

d.           w sposób niezgodny z wizerunkiem Reklamodawcy;

w każdej takiej sytuacji IDH będzie mieć prawo – ale nie będzie zobowiązana – powiadomić Publikującego poprzez Usługę, że konkretne czynności nie uprawniają do wypłaty Wynagrodzenia jako że zostały wykonane nieprawidłowo lub niezgodnie z Kampanią lub Zasadami Kampanii, zależnie od sytuacji.

(3) IDH może tymczasowo lub permanentnie zablokować konto Publikującego w Aplikacji lub nałożyć inne sankcje, gdy Publikujący nie postępuje zgodnie z Zasadami Kampanii lub narusza postanowienia Regulaminu lub innych wytycznych w inny sposób. W przypadku naruszenia postanowień określonych w ust. V.2. (5), następuje cofnięcie całości Wynagrodzenia lub Publikujący będzie zobowiązany do jego zwrotu, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu.

VI. WYNAGRODZENIE

VI.1. SYSTEM I USTALANIE WYNAGRODZEŃ

(1) Publikującemu za (prawidłowy) udział w Kampanii należy się Wynagrodzenie.

(2) Reklamodawca może decydować, czy Wynagrodzenie wydane zostanie w formie (i) gotówki, (ii) towarów, (iii) usług lub (iv) połączenia wspomnianych form, i uwzględni informację o systemie Wynagrodzenia w Zasadach Kampanii. Każdy Publikujący może indywidualnie zobaczyć obowiązujący system oraz stawki Wynagrodzenia w Aplikacji, w Zasadach Kampanii. IDH jest upoważniona do zmiany systemu wynagrodzeń, jak również do zaoferowania Publikującemu możliwości otrzymania wynagrodzenia w wybranej kryptowalucie. Obowiązujący system i stawki wynagrodzeń są widoczne dla każdego Publikującego indywidualnie w Aplikacji, zgodnie z danymi Zasadami Kampanii.

(3) Jeżeli Wynagrodzenie rozliczane jest całkowicie lub częściowo w gotówce, obowiązują stawki dotyczące danej Kampanii i danego Publikującego (“Stawka”).

(4) IDH zastrzega prawo do zmiany obowiązujących Stawek w dowolnym momencie (poza trwającymi aktywnymi, otwartymi Kampaniami, do których Publikujący już dołączył). Publikujący powinien oprzeć swoją decyzję o dołączeniu do Kampanii, uwzględniając wysokość Wynagrodzenia oraz Stawki (w przypadku Wynagrodzenia pieniężnego) obowiązujące danego Publikującego w odniesieniu do danej Kampanii.

(5) Ostateczna kwota należnego Wynagrodzenia w gotówce zostanie ustalona w oparciu o (i) Stawkę, (ii) wynik, jaki osiągnie Publikujący w Kampanii.

VI.2. WYPŁATA WYNAGRODZENIA

(1) Jeżeli Wynagrodzenie określone w Zasadach Kampanii ma mieć inną formę niż gotówka, Reklamodawca przekaże towary lub wyświadczy usługi Publikującemu bezpośrednio lub pośrednio, w zależności od ustaleń. Towary będą wysłane Publikującemu pod adres przez niego wskazany. Publikujący otrzyma informację – w Zasadach Kampanii lub później – na temat sposobu świadczenia usług stanowiących całość lub część Wynagrodzenia Publikującego. Wypłata lub przekazanie Wynagrodzenia może być uzależnione od podania dodatkowych danych przez Publikującego (np. numeru telefonu), które są niezbędne bądź przydatne dla celów związanych z wypłatą Wynagrodzenia.

(2) Wynagrodzenie wypłacone Publikującemu w gotówce zostanie rozliczone, przy czym przed rozliczeniem ostatecznej kwoty na rzecz Publikującego zostaną odjęte należne opłaty za usługi związane z płatnością (zwłaszcza opcją szybkiej zapłaty) oraz opłaty za usługi operatora płatności oraz przelew elektroniczny (jeżeli dotyczy to danej sytuacji).

(3) Wynagrodzenie płatne w gotówce zostanie rozliczone po tym, jak Publikujący złoży w Aplikacji wniosek o wypłatę, przy czym taki wniosek (o ile niniejszy dokument nie stanowi inaczej):

a. można składać nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym;

b. będzie obejmować kwotę Wynagrodzenia nie mniejszą niż minimalną wysokość płatności określona dla poszczególnych rynków i zdefiniowaną (widoczną) w Aplikacji.

(4) Wszystkie rozliczenia Wynagrodzeń wykonywane na rzecz Publikującego zależą od tego, czy IDH otrzymała pieniądze od Reklamodawcy i czy Reklamodawca uregulował opłaty IDH. Gdy IDH otrzyma od Reklamodawcy wszystkie należne płatności, Wynagrodzenie pieniężne zostanie przelane Publikującemu zazwyczaj w ciągu 30 dni od momentu, gdy Publikujący złoży wniosek o płatność.

(5) Publikujący może wybrać opcję szybkiej zapłaty w Aplikacji, jeśli jest dostępna. Szybka płatność może wiązać się z dodatkową opłatą. Dostępność i warunki szybkiej płatności określone są bezpośrednio w odpowiedniej części Aplikacji i mogą być ustalane indywidualnie dla poszczególnych Publikujących i Kampanii.

(6) Wynagrodzenie pieniężne dla Publikującego zostanie przesłane na rachunek bankowy określony przez Publikującego. IDH ani Reklamodawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędy i nieścisłości w danych rachunku bankowego lub adresy do wysyłki, ani braki w wymaganych danych, jakie powinien podać Publikujący.

(7) Jeżeli płatność wynagrodzenia (niezależnie od jego formy) za udział Publikującego w jakiejkolwiek Kampanii lub innym wydarzeniu z udziałem IDH zostaje zrealizowana poprzez Aplikację, o ile oddzielna umowa wprost nie stanowi inaczej, przedmiotowy Regulamin, w tym przede wszystkim postanowienia dotyczące licencji na Materiały, nawet w przypadku gdy Materiał nie został opublikowany/przesłany poprzez Aplikację, stosuje się odpowiednio. Akceptując niniejszy Regulamin Publikujący wyraża zgodę na taki zakres stosowania Regulaminu.

VII. SPRAWY PODATKOWE

VII.1. ROZLICZANIE PODATKÓW

(1) Po otrzymaniu Wynagrodzenia za wzięcie udziału w Kampanii lub innych w wydarzeniach Publikujący zobowiązany jest samodzielnie:

a.           rozliczyć i opłacić należne podatki;

b.           wypełnić i złożyć formularze podatkowe;

c.           dopełnić wszelkich zobowiązań podatkowych i innych,

których w takiej sytuacji wymaga prawo kraju, którego Publikujący jest obywatelem lub w którym mieszka.

(2) IDH nie jest zobowiązana: (i) wykonywać rozliczeń lub płatności podatków ani należności publicznoprawnych; (ii) składać dokumentów ani formularzy; (iii) dopełniać żadnych innych zobowiązań w imieniu Publikującego lub na jego korzyść, niezależnie od podstaw tych zobowiązań (umów czy prawa kraju, którego Publikujący jest obywatelem lub w którym mieszka).

VII.2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA

(1) Publikujący zgadza się w pełni zwolnić IDH z odpowiedzialności oraz zabezpieczać ją przed kosztami związanymi z podatkiem dochodowym, składkami na ubezpieczenie społeczne i innymi należnościami, odliczeniami, składkami, opłatami i roszczeniami wynikającymi/lub związanymi z dotrzymaniem lub niedotrzymaniem przez Publikującego zobowiązań na mocy Regulaminu, Umowy lub obowiązującego prawa, o ile dochodzenie takich należności nie jest niezgodne z prawem.

(2) Publikujący zabezpieczy również IDH przed wszystkimi rozsądnymi kosztami, wydatkami, karami, grzywnami i oprocentowaniem poniesionymi lub należnymi przez IDH w związku z tymi należnościami, składkami, opłatami, roszczeniami i innymi zobowiązaniami finansowymi wynikającymi z roszczeń związanych z zatrudnieniem lub statusem pracownika (w tym kosztami i wydatkami) wniesionymi przez Publikującego lub osobę trzecią wobec IDH, związanymi z wykonaniem lub niewykonaniem Umowy przez Publikującego.

VIII. LICENCJA

VIII.1. LICENCJA DLA REKLAMODAWCY

(1) W ramach Wynagrodzenia należnego Publikującemu za udział w Kampanii Publikujący niniejszym udziela Reklamodawcy (w którego Kampanii bierze udział) nieodwołalną, ważną na całym świecie, 10-letnią licencję, obowiązującą od daty przesłania danego Materiału (pod warunkiem, że został on następnie dopuszczony do Kampanii) lub od daty opublikowania Materiału na Portalach Społecznościowych, w zależności od tego co nastąpi wcześniej, pozwalającą na korzystanie z Materiału przez Reklamodawcę lub podmiotów z nim związanych, z zastrzeżeniem ustępu VIII.5(2) poniżej. Licencja upoważnia do korzystania z Materiału w wersji elektronicznej, do celów elektronicznych (digital) oraz w następującym zakresie:

a. przetwarzanie, nagrywanie, odtwarzanie w dowolny sposób – w tym drukiem technikami reprograficznymi, nagraniem dźwięku lub/i obrazu, nagraniem magnetycznym, nośnikami cyfrowymi oraz przechowywaniem na urządzeniach przenośnych;

b. włączenie Materiału lub jego części do innych dzieł wszelkiego rodzaju, także innych niż pierwotny Materiał;

c. cyfryzacja, wprowadzenie do pamięci komputera, wprowadzenie do pamięci urządzenia przenośnego, wprowadzenie do sieci komputerowej i udostępnianie go w sieciach komputerowych, w tym w Internecie i innych;

d. wykorzystanie do celów marketingowych wszelkiego rodzaju (w tym kampanii marketingowych, platform, serwisów czy stron docelowych), wykorzystanie biznesowe i niehandlowe, także jako marka spółki, znak handlowy czy inne charakterystyczne oznaczenie spółki, produktu lub usługi, bez ograniczeń;

e. publiczne wykonanie, odtworzenie, wyświetlenie, emisja i reemisja oraz publiczne udostępnianie Materiałów tak, że każdy może w wybranym miejscu i czasie uzyskać do nich dostęp;

f. odtwarzanie, emisja przewodowa i bezprzewodowa dźwięków i obrazów przez stację naziemną lub satelitę;

g. rozwój twórczy i zezwalanie stronom trzecim na rozwój twórczy Materiału, w tym zmiany, adaptacje, dodawanie elementów, aktualizacja i zmiany wszelkiego rodzaju;

h. wykorzystanie elementów twórczych w całości lub w części i łączenie z innymi dziełami.

(2) Licencje udzielone zgodnie z powyższym pkt. (1) obejmują prawo Reklamodawcy do udzielania sublicencji.

VIII.2. LICENCJA DLA IDH

(1) W zamian za dostęp do Usługi i Aplikacji Publikujący udziela IDH nieodwołalnej, ważnej na całym świecie, 10-letniej licencji obowiązującą od pierwszej publikacji, w zakresie wskazanym w powyższym ust. VIII.1, w tym prawo do udzielania sublicencji (zarówno odpłatnej, jak i nieodpłatnej).

(2) Publikujący udziela licencji, o której mowa w powyższym pkt. VIII.2.(1), na rzecz IDH w zamian za korzystanie z Usługi i Aplikacji.

VIII.3. PRAWA OSOBISTE DO MATERIA‎ŁÓW

Publikujący zrzeka się na rzecz Reklamodawcy, IDH oraz osób trzecich wskazanych przez Reklamodawcę lub IDH wszelkich praw osobistych do Materiałów (zwłaszcza praw autorskich oraz prawa do zgłaszania zastrzeżeń do zmian) oraz upoważnia Reklamodawcę oraz IDH (a także strony trzecie upoważnione przez Reklamodawcą lub IDH) do wykonywania jego praw osobistych do Materiałów.

VIII.4. WIZERUNEK I ZGODA OSÓB TRZECICH

(1) Jeżeli Materiał zawiera wizerunek Publikującego lub osoby trzeciej, Publikujący uprawnia Reklamodawcę oraz IDH, a także osoby trzecie, które otrzymały licencję na Materiały, do wykorzystywania tego wizerunku w zakresie licencji, w tym wprost na cele reklamowe. Zgoda nie może zostać wycofana chyba, że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

(2) Publikujący niniejszym potwierdza, że otrzymał wyraźną zgodę osoby trzeciej ukazanej w Materiale na publikację tego Materiału i wykorzystanie go do wszystkich celów związanych z daną Kampanią, w tym udzielania licencji zgodnie z niniejszym Regulaminem.

(3) Publikujący (lub osoba trzecia) nie może wycofać swojej zgody na wykorzystanie wizerunku chyba, że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie pozwalają na zrzeczenie się powyższego prawa. W przypadku gdy Publikujący lub osoba trzecia wycofa zgodę na wykorzystywanie wizerunku przedstawionego w Materiałach w trakcie trwania licencji (10 lat), Publikujący jest zobowiązany do zwrotu całości Wynagrodzenia, które otrzymał w związku z udziałem w Kampanii (lub w innym wydarzeniu) związanej z przedmiotowym Materiałem, zapłacić IDH karę umowną w wysokości 1,000 EUR oraz pokryć wszystkie straty i szkody poniesione przez IDH oraz Reklamodawcę, wynikające z przedmiotowego wycofania, jeżeli przekraczają one wysokość kary umownej. Publikujący musi mieć świadomość, że wycofanie jego/jej lub osoby trzeciej zgody na wykorzystanie wizerunku może wywołać dotkliwe szkody finansowe wobec zarówno – IDH, jak i Reklamodawcy (a także ich bezpośredniego klienta, jeśli znajduje to zastosowanie).

VIII.5. WYKORZYSTANIE MATERIAŁÓW

(1) Publikujący niniejszym potwierdza, że jest świadom i wyraża zgodę, by Reklamodawca, IDH i osoby trzecie uprawnione przez Reklamodawcę lub IDH wykorzystywały jego Materiały bez ograniczeń, do wszelkich celów, w tym przede wszystkim reklamowych i marketingowych (w wersji cyfrowej), bez przekazywania Publikującemu dalszych świadczeń i wynagrodzeń (poza Wynagrodzeniem za udział w Kampanii).

(2) Część VIII nie stosuje się do Materiałów dostarczonych Publikującemu bezpośrednio przez Reklamodawcę w ramach Kampanii, zgodnie z Zasadami Kampanii (np. w przypadku Kampanii na zasadzie video seeding).

IX. KAMPANIE PRODUKTOWE

(1) Publikujący może zostać zaproszony do wzięcia udziału i może podjąć decyzję o dołączeniu do Kampanii Produktowej realizowanej poprzez platformę wysyłkową indaHash lub w inny sposób. W takim przypadku, Publikujący zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Kampanii i innych wytycznych (włączając akceptacje istotnych dodatkowych zasad i warunków) i dostarczyć IDH Materiał po otrzymaniu Produktu chyba, że Regulamin Kampanii stanowi inaczej. IDH nie jest dostawcą Produktu.

(2) Poprzez dołączenie do Kampanii Produktowej, Publikujący bezwarunkowo wyraża zgodę, na to aby IDH (lub inna osoba trzecia, która słusznie może wymagać takich informacji w związku z Kampanią) otrzymała i przetwarzała wszystkie dane osobowe i inne dane przekazane przez Publikującego.

(3) Jeżeli Publikującemu, który otrzymał Produkt w ramach zakresu Kampanii Produktowej, nie uda się prawidłowo wziąć udziału w przedmiotowej Kampanii (co oznacza także, ale nie wyłącznie, opublikowanie w odpowiednim czasie zaakceptowanych Materiałów), jest on zobowiązany do niezwłocznego zwrotu, na własny koszt, otrzymanego Produktu na adres wskazany przez IDH. Niewzięcie (prawidłowego) udziału w Kampanii może skutkować – technicznym lub faktycznym – zablokowaniem konta Publikującego w Aplikacji, co obejmuje zamrożenie środków skumulowanych na koncie Publikującego (środki zostaną uwolnione w ciągu 72 godzin roboczych od momentu zwrotu Produktu na adres wskazany przez IDH, po odliczeniu kosztu, który IDH musiał ponieść za wysłanie Produktu do Publikującego, który wynosi 10.00 EUR w walucie mającej zastosowanie, o ile nie wskazano lub nie udowodniono inaczej. W przypadku, gdy IDH, Reklamodawca lub osoba trzecia poniosła jakąkolwiek stratę lub szkodę na skutek niewzięcia przez Publikującego (prawidłowego) udziału w Kampanii, środki mogą pozostać zablokowane i/lub potrącone, a IDH (Reklamodawca/osoba trzecia) może domagać się odszkodowania od Publikującego.

Wzięcie udziału w Kampanii Produktowej automatycznie oznacza, że Publikujący przeczytał, zrozumiał i wyraził zgodę na postanowienia Regulaminu.

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PUBLIKUJĄCEGO

X.1. OBOWIĄZKI

(1) Publikujący zobowiązuje się korzystać z Usługi zgodnie z postanowieniami Umowy.

(2) Publikujący zobowiązany jest do nieudzielania informacji na temat swojego udziału w Kampaniach realizowanych za pośrednictwem Usługi osobom trzecim, jak również do nieujawniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji uzyskanych w związku z korzystaniem Usługi i udziałem w Kampaniach, w tym szczegółów dotyczących Wynagrodzenia za udział w Kampaniach.

(3) Publikujący zobowiązuje się śledzić aktualne informacje na temat Kampanii oraz zmiany dokonywane w Usłudze.

(4) Publikujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za podanie poprawnego numeru oraz innych danych rachunku bankowego, jak również za podanie swojego aktualnego adresu korespondencyjnego.

(5) Publikujący zobowiązuje się:

a. w sposób sztuczny nie wpływać na lub zwiększać liczby osób obserwujących profil w Portalach Społecznościowych;

b. stosownie do sytuacji wypłacać odszkodowanie za straty poniesione na poziomie towarów i dostaw w związku z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem czynności związanych z Kampaniami.

(6) Publikujący zobowiązuje się zabezpieczyć IDH przed wszelkimi roszczeniami o odszkodowanie, zobowiązaniami i innymi żądaniami wypłaty odszkodowania wynikającymi z działań Publikującego podejmowanych w ramach Usługi lub podczas wykonywania zobowiązań związanych z Kampanią, a także zwolnić IDH z odpowiedzialności za nie. Publikujący pokryje wszelkie koszty i straty związane z niewłaściwym, niedbałym lub nieupoważnionym korzystaniem z Usługi lub prowadzeniem Kampanii.

(7) Publikujący zapewnia niniejszym, że nie będzie korzystać z Usługi w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem, który mógłby utrudnić lub uniemożliwić dostęp innych Użytkowników do Usługi lub innych Publikujących do Usługi/Aplikacji. W przypadku, gdy działanie Usługi jest zagrożone z powodów określonych w poprzednim zdaniu, IDH, po uprzednim wezwaniu Publikującego do zaprzestania i powstrzymania się od nielegalnej działalności, może zawiesić dostęp Publikującego do Usługi. W przypadkach gdy ze względu na powagę naruszenia zasad niezbędna jest natychmiastowa interwencja IDH, a niemożliwe jest uprzednie wezwanie Publikującego do zaprzestania i powstrzymania się od nielegalnej działalności, IDH uprawniona jest do natychmiastowego zawieszenia dostępu do Usługi, o którym to IDH niezwłocznie powiadomi Publikującego.

X.2. OŚWIADCZENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

(1) Zawierając Umowę i rejestrując się jako Publikujący, Publikujący oświadcza, że:

a. posiada pełną zdolność do zawierania umów lub podejmowania innych czynności prawnych na mocy prawa kraju, którego obywatelstwo posiada lub na terenie którego zamieszkuje,

b. nie istnieją żadne prawne lub faktyczne przeszkody do zawarcia Umowy,

c. zostały spełnione wszelkie niezbędne, zgodne z prawem i Umową, warunki rejestracji.

(2) Publikujący oświadcza i gwarantuje Reklamodawcy oraz IDH, że przeczytał, zrozumiał i akceptuje postanowienia Umowy, w tym wymagania kwalifikacyjne w ust. III.1, jak również inne postanowienia niniejszego Regulaminu, Regulaminu dla Reklamodawcy oraz Zasad danej Kampanii.

(3) Publikujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgodność jego działań, w tym publikowanych treści, w ramach Usługi lub Kampanii z prawami kraju, którego obywatelstwo posiada, na terenie którego zamieszkuje lub którego terytorium Kampania objęła swoim zasięgiem.

(4) Publikujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

a. swoje konto/konta w Portalach społecznościowych,

b. sprawdzenie czy publikacja szczegółowych informacji związanych z Kampanią jest dozwolona i zgodna z prawami kraju, którego obywatelstwo posiada lub na terenie którego zamieszkuje,

c. towary dostarczone przez Reklamodawcę w celu przeprowadzenia czynności zgodnie z opisem Kampanii oraz za stan, wartość handlową i przydatność do określonych celów produktów otrzymanych jako Wynagrodzenie.

(5) Publikujący przyjmuje do wiadomości, że w przypadku, gdy niniejszą Umowę postanowi zawrzeć osoba, która nie posiada zdolności do czynności prawnych (lub posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych) Umowa nie zostanie zawarta bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Publikujący zobowiązany jest do pokrycia ewentualnych strat poniesionych, bezpośrednio lub pośrednio, przez IDH w wyniku zawarcia Umowy przez osobę nieposiadającą odpowiedniej zdolności prawnej.

(6) Publikujący jest odpowiedzialny za należyte wykonanie obowiązków nałożonych na niego w ramach danej Kampanii i zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów wynikających z wykonywania przez niego obowiązków w trakcie danej Kampanii. Ustalenie rodzaju kosztów leży w gestii Publikującego i nastąpi przed rozpoczęciem Kampanii.

XI. OCHRONA DANYCH I PRYWATNOŚĆ

(1) Nasza Polityka Prywatności, a także inne dokumenty tam wskazane, stanowią podstawę i określają zasady gromadzenia danych osobowych Użytkowników i Publikujących lub przekazywania ich przez Użytkownika lub Publikującego IDH, i przetwarzania ich przez IDH (w tym przekazywania osobom trzecim np. Reklamodawcom).

(2) Odwiedzając Witrynę lub pobierając Aplikację, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się na procedurę opisaną w Polityce Prywatności. Użytkownik zgadza się również na to, że jego dane osobowe, w tym dane kontaktowe, zostaną przekazane Reklamodawcom na ich żądanie.

(3) Na potrzeby ustaw o ochronie danych osobowych z 1998 r. i 2003 r. z późniejszymi zmianami (Ustawy), Administratorem danych jest IDH. Na potrzeby Ustaw przedstawicielem IDH jest Sean Kavanagh.

XII. BEZPIECZEŃSTWO

(1) Po rejestracji za pośrednictwem Witryny lub Aplikacji, a następnie po zalogowaniu do Usługi za pośrednictwem Aplikacji przez Publikującego, IDH zobowiązana jest zabezpieczać połączenie w Witrynie lub Aplikacji za pomocą protokołu SSL. To standardowa, branżowa technologia wykorzystywana w celu zabezpieczenia przed nieuprawnionym przechwyceniem informacji.

(2) W celu ochrony przed oszustwami IDH może wdrożyć własne dodatkowe procedury zabezpieczające w Witrynie lub Aplikacji. IDH zastrzega sobie prawo do ulepszania, zmiany i aktualizacji procedur zabezpieczających.

(3) Publikujący przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, że istnieje pewne ryzyko związane z nawiązywaniem połączenia internetowego. Publikujący przyjmuje również do wiadomości, że Internet jest medium, nad którym IDH nie posiada kontroli. W zakresie, w jakim jest to dozwolone przez prawo IDH jednoznacznie wyłącza odpowiedzialność za przechwycenie jakichkolwiek informacji i danych lub za straty lub szkody poniesione przez Publikującego w wyniku utraty informacji i danych w Internecie lub za opóźnienia w ich przekazie.

(4) W celu ochrony danych osobowych, przekazywanych drogą elektroniczną przez Publikującego w Aplikacji, przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przed ich modyfikacją IDH zastosuje rozwiązania technologiczne służące zabezpieczeniu bazy danych IDH przed nieuprawnionym dostępem.

XIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

(1) Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW JEDNOZNACZNIE OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE I W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, IDH NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI RĘKOJMI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH, JAK I DOROZUMIANYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE DOROZUMIANE, WARUNKI I POSTANOWIENIA, W TYM GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU W ODNIESIENIU DO USŁUG, ORAZ INNYCH POWIĄZANYCH INSTRUMENTÓW. IDH NIE GWARANTUJE, ŻE USŁUGA BĘDZIE WOLNA OD BŁĘDÓW, ORAZ ŻE BĘDZIE DZIAŁAŁA BEZ ZAKŁÓCEŃ. GWARANCJE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE SĄ JEDYNYMI I WYŁĄCZNYMI GWARANCJAMI JAKIE OTRZYMAJĄ UŻYTKOWNICY/PUBLIKUJĄCY W ZWIĄZKU Z UDOSTĘPNIANIEM USŁUGI.

(2) IDH nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty lub straty poniesione przez Publikującego w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków wynikających z jego udziału w Kampanii. IDH nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, w tym pośrednie straty poniesione przez Publikującego, lub zyski utracone podczas korzystania Usługi/Aplikacji.

(3) IDH nie ponosi odpowiedzialności za niewypłacenie Wynagrodzenia w przypadku braku dokonania zapłaty przez Reklamodawcę.

(4) IDH nie gwarantuje właściwego funkcjonowania Usługi. IDH udostępnia Usługę w stanie „jaki jest w danym momencie”. Pomimo że Usługa została przetestowana i uwzględnia zamierzone funkcje, IDH nie gwarantuje poprawnego jej działania.

(5) IDH nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy w dostępie do Usługi, za jakiekolwiek przypadki naruszeń lub utraty danych w procesie przetwarzania danych, za jakiekolwiek wady systemu zabezpieczeń lub za niepożądane skutki działania wirusów lub innego typu złośliwego oprogramowania podczas korzystania z Usługi.

(6) IDH nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty lub straty poniesione przez Publikującego w  związku z wykonywaniem przez niego obowiązków wynikających z jego udziału w Kampanii.

(7) Żadne z powyższych postanowień nie służy wykluczeniu lub ograniczeniu odpowiedzialności IDH za śmierć lub obrażenia spowodowane niedbalstwem lub świadomym wprowadzeniem w błąd ze strony IDH.

(8) Publikujący może składać reklamacje w związku z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem postanowień Umowy przez IDH, wysyłając ją na adres e-mail IDH: support@indahash.com lub pocztą na adres siedziby IDH. IDH dołoży wszelkich starań, aby rozpatrzyć wszelkie reklamacje najszybciej jak to możliwe. W zależności od charakteru i złożoności reklamacji, możliwości skontaktowania się przez IDH z Publikującym w celu uzyskania informacji o reklamacji oraz zapotrzebowania na informacje od podmiotów trzecich na temat jej zakresu, czas rozpatrywania reklamacji może się różnić. Z zastrzeżeniem postanowień Umowy, IDH dołoży wszelkich starań, by znaleźć satysfakcjonujące strony rozwiązanie. Jeśli reklamacja dotyczy Reklamodawcy, IDH przekaże reklamację Reklamodawcy wraz z informacją, by skontaktował się z Publikującym.

XIV. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

(1) IDH pozostaje właścicielem lub podmiotem uprawnionym do wszelkich praw autorskich, znaków towarowych, praw własności intelektualnej i innych praw związanych z Usługą/Aplikacją.

(2) Teksty, dane, grafiki, ilustracje, logo, zdjęcia, pliki i inne materiały zamieszczone na Stronie lub w Aplikacji, jak również ich dobór, układ, koordynacja i zestawienie oraz ogólny wygląd i charakter witryny są własnością intelektualną IDH lub właścicieli materiałów. Chronione są one prawami autorskimi, prawami do wzorów przemysłowych, patentami, znakami towarowymi i innymi postanowieniami, w tym postanowieniami międzynarodowych konwencji oraz postanowieniami prawa własności intelektualnej.

(3) Umowa w żaden sposób nie stanowi podstawy do nabycia przez Publikującego żadnych praw lub licencji, z wyjątkiem prawa do korzystania z Usługi za pośrednictwem Aplikacji.

XV. ZMIANY DO REGULAMINU IDH

(1) IDH może każdorazowo modyfikować niniejszy regulamin.

(2) Na górze pierwszej strony znajduje się informacja na temat ostatniej aktualizacji Regulaminu oraz wprowadzonych zmian. Regulaminem obowiązującym dla każdej Kampanii będzie regulamin będący w mocy w czasie rozpoczęcia działań związanych z Kampanią przez Publikującego.

(3) IDH ma również prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w zależności od Kampanii realizowanej przez Publikującego, w celu każdorazowego uwzględnienia następujących okoliczności: zmian we właściwych prawach i wymogach regulacyjnych; potrzeby dopasowania działań IDH do zobowiązań, orzeczeń, decyzji, wskazań lub wytycznych organów regulacyjnych, wynikających z decyzji organu administracji publicznej właściwego dla IDH lub z orzeczenia sądu dotyczącego działalności IDH mającego wpływ na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie; zmianę w sposobie świadczenia usług elektronicznych przez IDH wynikającą wyłącznie z powodów technicznych lub technologicznych; zmianę w zakresie lub zasadach udostępniania Usługi, przedstawionych i omówionych w postanowieniach Umowy, przez IDH obejmującą wprowadzenie nowych funkcji lub usług, modyfikację lub usunięcie istniejących funkcji lub części Usługi.

(4) Jeśli niniejszy Regulamin zostanie zmieniony, IDH poinformuje Publikującego o tym fakcie w Aplikacji i drogą mailową. W takim przypadku Publikujący ma prawo do rozwiązania niniejszej Umowy w ciągu 14 dni następujących po dniu, w którym Publikujący dowiedział się (lub obiektywnie mógł dowiedzieć się) o zmianie Regulaminu, o czym musi skutecznie poinformować IDH np. poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości przez formularz kontaktowy dostępny w Aplikacji. Dalsze korzystanie z Usługi jest jednoznaczne z akceptacją zmienionego Regulaminu.

XVI. ODSTĄPIENIE, OKRES TRWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY

(1) Umowa wchodzi w życie po rejestracji Użytkownika jako Publikującego.

(2) W zakresie w jakim Publikujący jest konsumentem, a Umowa akceptowana jest przez Użytkownika rejestrującego się jako Publikujący, niniejszy dokument ma charakter umowy zawartej na odległość, do której zastosowanie mają przepisy dotyczące praw konsumentów.

(3) Publikujący ma prawo do odstąpienia od Umowy (a tym samym do wyrejestrowania z Usługi) w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o pozytywnej weryfikacji (zatwierdzeniu) Publikującego, o której mowa w pkt. III.2 (2) powyżej, bez konieczności podawania powodów odstąpienia oraz bez konieczności ponoszenia innych kosztów niż tych wynikających z właściwych przepisów prawa.

(4) Publikujący ma prawo do odstąpienia od Umowy o udostępnianie Usługi. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone, w szczególności, za pośrednictwem formularza odstąpienia (FORMULARZ ODSTĄPIENIA). Konsument ma jednak nieograniczone prawo do poinformowania o odstąpieniu od Umowy w inny, równie jednoznaczny sposób.

(5) Prawo do odstąpienia nie ma zastosowania w przypadku rozpoczęcia udostępniania Usługi za wyraźną zgodą Publikującego przed upływem okresu na odstąpienie od Umowy oraz po poinformowaniu Publikującego przez IDH, że nie posiada on już prawa do odstąpienia (jak opisano w pkt. III.3.(3) powyżej).

(6) W odniesieniu do Usługi Publikujący ma prawo zadecydować, czy zachowuje prawo do odstąpienia, czy decyduje się na rozpoczęcie udostępniania Usługi. Po podjęciu decyzji o zachowaniu prawa do odstąpienia udostępnianie Serwisu rozpocznie się po upływie ustawowego terminu przewidzianego na odstąpienie, tj. 14 dni.

(7) Publikujący ma prawo rozwiązać Umowę w dowolnym momencie poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości przez formularz kontaktowy dostępny w Aplikacji pod warunkiem, że rozwiązanie Umowy będzie skuteczne po zakończeniu wszystkich rozpoczętych Kampanii, w których Publikujący bierze udział. IDH nie musi ponownie przyjmować na Publikującego osoby, która zrezygnowała z subskrypcji Usługi (bez konieczności podawania powodów swojej decyzji).

(8) IDH zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy i zablokowania Publikującemu dostępu do Usługi w przypadku, gdy:

a. uważa, że Publikujący nie spełnia warunków Kampanii oraz narusza przepisy prawa i ustaw, działając na niekorzyść Reklamodawcy lub IDH,

b. Publikujący działa nieuczciwie, tworząc sztuczny ruch na swoich profilach w Portalach Społecznościowych lub Aplikacji;

c. otrzyma wiarygodną informację, że Publikujący narusza przepisy prawa kraju, którego jest obywatelem/mieszkańcem lub narusza warunki korzystania z Portali Społecznościowych;

d. Publikujący skasuje swoje konto w Portalach Społecznościowych w całości lub skasuje cześć jego zawartości, lub jego konto zostanie usunięte w inny sposób;

e. Publikujący zmieni status swojego konta w Portalach Społecznościowych z publicznego na prywatny;

f. konkretny Portal Społecznościowy zawiesi działalność lub w znacznym stopniu zmieni zakres swoich działań;

g. Publikujący nie weźmie udziału w żadnej Kampanii w ciągu 3 miesięcy od potwierdzenia rejestracji konta w Aplikacji.

IDH natychmiast powiadomi Publikującego o rozwiązaniu Umowy w wiadomości e-mail. Umowa wygasa natychmiast po jej rozwiązaniu. Od tego momentu Publikujący nie jest uprawniony do otrzymywania Wynagrodzenia za udział w Kampaniach.

(9) IDH zastrzega sobie prawo do modyfikacji, aktualizacji, zmiany lub zawieszenia udostępniania Usługi, a tym samym rozwiązania Umowy, z 14-dniowym wypowiedzeniem. W przypadku rozwiązania Umowy Publikującemu przysługuje prawo otrzymania Wynagrodzenia należnego mu na dzień rozwiązania pod warunkiem, że dane podane przez Publikującego są aktualne, prawidłowe i kompletne.

XVII. POSTANOWIENIA RÓŻNE

(1) Publikujący nie jest uprawniony do przeniesienia swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w całości lub w części, na rzecz osób trzecich bez uprzedniej wyraźnej zgody IDH wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

(2) Zawarcie Umowy nie powoduje powstania stosunku pracy lub ustanowienia spółki i nie może być w taki sposób traktowane. Stosunek między Publikującym a IDH ma charakter udostępniający Usługę-użytkownik, żaden zapis niniejszej Umowy nie czyni z Publikującego pracownika, przedstawiciela lub wspólnika IDH, a Publikujący nie może się za takowego podawać.

(3) W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień lub którakolwiek z części niniejszej Umowy staną się nieważne lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie, Strony uzgodnią niezbędne zmiany do Umowy, które sprawią, że interesy i cele, którymi kierują się obie strony w trakcie wykonywania Umowy, zostaną zrealizowane.

(4) O ile jednoznacznie nie określono inaczej w niniejszej Umowie, Umowa oraz inne polityki IDH uwzględnione w niniejszej Umowie stanowią całość Umowy między Stronami i zastępują wszelkie poprzednie ustalenia, Umowy lub porozumienia (sporządzone na piśmie lub zawarte ustnie) między stronami, odnoszące się do obowiązków i zobowiązań IDH w zakresie świadczenia lub dorozumianego świadczenia, niewykonania lub opóźnień w świadczeniu usług na mocy niniejszej Umowy.

(5) W przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych z postanowień niniejszej Umowy, Strony dołożą wszelkich starań, by znaleźć rozwiązanie w drodze mediacji.

(6) Do Umowy nie ma zastosowania konwencja wiedeńska o międzynarodowej sprzedaży towarów.

(7) Niniejsza Umowa podlega prawu Irlandii, a strony poddają się niewyłącznej jurysdykcji sądów w Irlandii w związku z każdym sporem (umownym bądź nieumownym) wynikającym z Umowy lub jej warunków. Jeśli Publikujący jest mieszkańcem kraju UE innego niż Irlandia, może on również wszcząć postępowanie w kraju, w którym zamieszkuje pod warunkiem, że ma on do tego prawo na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Załącznik 1

Formularz odstąpienia Publikującego od Umowy

W niniejszym punkcie „umowa” oznacza umowę z Reklamodawcą dot. udostępniania Usługi przez IDH w zakresie konkretnej Kampanii zatwierdzonej przez Reklamodawcę oraz IDH. Od umowy można odstąpić w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Okres na odstąpienie upływa po 14 dniach od daty zawarcia niniejszej umowy. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, należy jednoznacznie poinformować IDH oraz support@indahash.com o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy (np. listownie, faksem lub e-mailem). Załączony formularz służy jedynie jako wzór, z którego można, ale nie trzeba, skorzystać. Aby zmieścić się w wyznaczonym terminie, wystarczy przesłać informację dotyczącą chęci skorzystania z prawa do odstąpienia przed upływem okresu na odstąpienie.

SKUTKI ODSTĄPIENIA

W przypadku odstąpienia od umowy, oddane zostaną wszelkie otrzymane wpływy pieniężne. Zwrot wpłaconych kwot nastąpi bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni po dniu, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o odstąpieniu od umowy. O ile nie ustalono inaczej, należności zostaną zwrócone w ten sam sposób, w jaki otrzymaliśmy wpłatę. Nie poniosą Państwo żadnych dodatkowych kosztów z tytułu zwrotu. W przypadku odstąpienia po rozpoczęciu świadczenia usług, na Państwa wniosek, w trakcie trwania okresu na odstąpienie są Państwo zobowiązani do zapłaty proporcjonalnej kwoty za usługi świadczone do momentu odstąpienia od umowy w porównaniu z pełnym okresem jej obowiązywania. Umowa nie może zostać rozwiązana przez Publikującego w przypadku, gdy Usługę udostępniono na wyraźną zgodę Publikującego, a Publikujący przyjmuje do wiadomości, że straci on swoje uprawnienia po wykonaniu w pełni postanowień umowy.