REGULAMIN DLA PUBLIKUJĄCYCH (z dnia 27 października 2022)

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu słowa i wyrażenia wymienione poniżej przyjmują w tekście przypisane im tu znaczenia, chyba że z kontekstu wynika inaczej.

Aplikacja” oznacza aplikację o nazwie indaHash, dostępną na platformy z systemem iOS lub Android, dostarczaną przez IDH, za pomocą której Użytkownik może korzystać z Usługi, w wersji pobranej przez Użytkownika (i następnie aktualizowanej, jeśli ma to zastosowanie).

Formularz Odstąpienia” oznacza formularz odstąpienia od Umowy jak w załączniku 1 do niniejszego dokumentu, którego wymagają przepisy dotyczące praw konsumentów oznaczają przepisy z 2013 r. implementujące przepisy unijne, dotyczące informowania konsumentów, odstąpienia i innych praw konsumentów (dla Irlandii: Statutory Instruments nr: 484/2013.

IDH” oznacza IDH Media Limited, spółkę utworzoną na mocy prawa irlandzkiego, z siedzibą pod adresem 22 Northumberland Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlandia, wpisaną do Rejestru Spółek pod numerem 563441, o numerze VAT UE IE 3376160DH oraz inne spółki należące do grupy kapitałowej tj. w szczególności IDH Media S.A., IDH Media Pte. Ltd, IDH Media FZ-LLC.

Kampania” oznacza działania promocyjne i reklamowe opracowane, wykonane lub stworzone przez Reklamodawcę, udostępnione przez IDH wszystkim lub wybranym Publikującym w zakresie wytycznych do zrealizowania danej Usługi

Materiał” oznacza wszelkie utwory (w szczególności zdjęcia, materiały audiowizualne, graficzne i inne) stworzone przez Publikującego w ramach działań zleconych przez IDH.

Portale Społecznościowe” oznaczają wszystkie lub odpowiednie (zależnie od sytuacji) platformy mediów społecznościowych, na których można prowadzić kampanie, w szczególności Instagram (www.instagram.com), Facebook (www.facebook.com), Snapchat (www.snapchat.com) i Twitter (www.twitter.com) lub TikTok (www.tiktok.com).

Produkt” oznacza przedmiot wysłany lub usługę udostępnioną Publikującemu przez/w imieniu Reklamodawcy (lub jego klienta), który w ramach Kampanii powinien być używany zgodnie z Zasadami Kampanii.

Regulamin” oznacza zawsze bieżącą wersję niniejszego regulaminu IDH dla Publikujących wraz z załącznikami.

Reklamodawca” „Klient” oznacza stroną trzecią związaną gospodarczo z IDH w zakresie zamawiania i opracowania kampanii i zasad kampanii.

Usługa” oznacza usługę cyfrową pod nazwą indaHash, do której, na mocy Umowy, ma dostęp Publikujący (poprzez Aplikację) oraz Reklamodawca (poprzez Witrynę), w ramach której IDH działa jako pośrednik pomiędzy Reklamodawcą a Publikującym, służącą jako platforma do komunikacji, dzięki której Publikujący może dowiadywać się o Kampaniach oraz brać w nich udział po spełnieniu określonych wcześniej wymogów i w związku z tym otrzymywać wynagrodzenie a Reklamodawcy mogą określać i przekazywać zasady i warunki Kampanii, zamawiać kampanie i kontrolować ich przebieg lub korzystać z innych dostępnych w danym momencie funkcjonalności.

Użytkownik” oznacza każdą osobę która zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie zarejestrowała się i rozpoczęła korzystanie z Aplikacji.

Publikujący” oznacza Użytkownika, będącego użytkownikiem Portalu Społecznościowego zgodnie z jego regulaminem, który spełnia wszystkie inne kryteria określone w niniejszym Regulaminie i który pomyślnie przystąpił do Kampanii poprzez Aplikację lub poza aplikacją na podstawie zawartej z IDH umowy, wyrażając tym zgodę na warunki Umowy w tym przede wszystkim Regulamin.

Wynagrodzenie” oznacza wynagrodzenie za należyte zrealizowanie Materiału przez Publikującego w tym za udzielenie licencji, zgód i zezwoleń, o jakich mowa w niniejszym Regulaminie lub Zasadach Kampanii, które może być zmniejszone na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (zwane dalej “Potrącenia”).

Zasady Kampanii” oznaczają zasady, wytyczne, wymagania i inne warunki określone przez Reklamodawcę odnośnie do danej Kampanii, widoczne w Aplikacji, których Publikujący zobowiązuje się bezwzględnie przestrzegać poprzez dołączenie do Kampanii.

REJESTRACJA I UPRAWNIENIE

1. Aby móc zarejestrować się w Usłudze jako Publikujący, Użytkownik musi:

a) mieć pełną zdolność do czynności prawnych lub otrzymać zgodę od rodziców lub opiekunów prawnych (zgoda powinna być przedstawiona na każde żądanie IDH);

b) mieć aktywne konto w odpowiednich Portalach Społecznościowych (w dniu akceptacji przez Użytkownika niniejszego Regulaminu – na Instagramie lub TikToku lub innych portalach jeżeli IDH będzie dopuszczał taką możliwość), pod warunkiem, że konto pomyślnie przejdzie proces weryfikacji i uzyska zatwierdzenie przez IDH (w szczególności w odniesieniu do liczby osób obserwujących profil oraz jego aktywności, i historii);

c) pobrać Aplikację.

2.  Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu nie powinien rejestrować się jako Publikujący.

3. Poprzez kliknięcie odpowiedniego pola Publikujący wyraża zgodę na rozpoczęcie korzystania z Serwisu.

4. Po poprawnym zarejestrowaniu się według wyświetlanych zasad Publikujący otrzymuje dostęp do Usługi.

5. Dostęp do Usługi nie gwarantuje udziału w żadnej Kampanii. O udziale w Kampanii ostatecznie decyduje IDH, pod warunkiem, że zostaną zatwierdzone zarówno Kampania, jak i udział w niej Publikującego. Publikujący nie jest zobowiązany do wykonywania jakichkolwiek czynności do czasu otrzymania potwierdzonej informacji o jego wyborze w celu realizacji Materiałów.

6. Usługa udostępniana jest przez IDH. Użytkownik może uzyskać do niej dostęp poprzez Aplikację lub poprzez kontakt z przedstawicielem IDH. Dostęp Użytkownika do Usługi poprzez Aplikację mobilną zależy od funkcji i innych parametrów technicznych urządzenia Użytkownika na platformie iOS lub Android.

7. Aplikacja na urządzenia mobilne dostępna jest w AppStore (na iOS) oraz w Google Play (na Android).

8. Aplikacja mobilna jest kompatybilna z następującymi systemami iOS w wersji 9.0 lub nowszej oraz Android w wersji 5.0 lub nowszej.

9. IDH nie weryfikuje ani nie nadzoruje materiałów dostarczonych przez Reklamodawcę. IDH zatwierdza jedynie zgodność materiałów z Usługą oraz jej funkcjami i wymaganiami technicznymi.

10. Publikujący ma obowiązek zweryfikowania, czy publikacja wpisów zawierających reklamy jest dozwolona na mocy prawa kraju, do obywateli (mieszkańców), którego kierowane są lub docierają materiały zamieszczone na Portalach Społecznościowych Publikującego w związku z Kampanią.

KAMPANIA

1. Użytkownik będzie mógł zapoznać się z wymaganiami poszczególnych Kampanii w Aplikacji. Jeżeli Użytkownik uzna, że któraś z widocznych Kampanii go interesuje, będzie uprawniony do zawarcia umowy o udział w tej Kampanii poprzez dołączenie do niej z zastrzeżeniem zapisów rozdziału “rejestracja i uprawnienia” w szczególności pkt 6.

2. Poprzez wyrażenie chęci przystąpienia do danej Kampanii, Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać Zasad Kampanii oraz opisu Kampanii w panelu serwisowym. Użytkownik potwierdza, iż jest świadomy iż prośba o dołączenie do Kampanii wymaga zatwierdzenia przez IDH i/lub odpowiednio Reklamodawcę. Reklamodawcy i IDH przysługuje prawo do odrzucenia prośby o udział w Kampanii danego Użytkownika bez konieczności podania przyczyny.

3. Użytkownik potwierdza, iż jest świadomy, iż zasady Kampanii, w tym obowiązujące terminy oraz Wynagrodzenie ustalane są dla Użytkownika przy uwzględnieniu cech profilów Użytkowników na Portalach Społecznościowych, w szczególności ze względów takich parametrów jak np. liczby osób obserwujących profil, grupy docelowej i zaangażowania osób w kreowanie wizerunku.

4. W czasie trwania Kampanii, Publikujący zobowiązuje się do wypełnienia wymagań oraz zadań przedstawionych w Kampanii, włączając w to publikację Materiałów na swoich kontach w Portalach Społecznościowych, które są zgodne z opisem danej Kampanii oraz nie usuwanie, archiwizowanie lub w inny sposób ukrywanie ich w ciągu 12 miesięcy od dnia opublikowania.

5. Publikujący zobowiązuje się nie zmieniać statusu swoich kont w Portalach Społecznościowych na prywatny oraz zawrzeć w nich unikalny kod alfanumeryczny (hashtag) oraz/lub tag. Publikujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za dołączanie dodatkowych hasztagów oraz innych szczegółowych opisów Materiałów zgodnie z wymogami przepisów prawa mających zastosowanie w jego/jej jurysdykcji.

6. Publikujący nie jest uprawniony do wykonywania żadnych innych czynności w ramach Kampanii poza tymi wyraźnie określonymi w Zasadach Kampanii, jej opisie lub w innym porozumieniu pomiędzy Publikującym a Reklamodawcą/IDH.

7. Wszystkie Materiały wymagają zgody na publikację IDH/Rekamodawcy zanim Publikujący będzie mógł użyć ich w ramach danej Kampanii. IDH/Rekamodawca może wymagać od Publikującego korekty Materiału, w szczególności IDH/Rekamodawca może wymagać zamiany Materiału w całości lub w części, a Publikujący zobowiązuje się do zastosowania do takich wytycznych niezwłocznie. IDH/Rekamodawca zastrzega sobie prawo odrzucenia Materiału na każdym etapie moderacji, zazwyczaj podając powód odrzucenia. Publikujący przyjmuje do wiadomości, iż Reklamodawca może wybrać Materiał oraz zaakceptować go według własnej oceny.

8. Zapłata Wynagrodzenia na rzecz Publikującego zależy od tego, czy Publikujący zrealizował należycie wszystkie zobowiązania związane z Kampanią oraz obowiązującymi zasadami Kampanii oraz Regulaminem.

WYTYCZNE DLA PUBLIKUJĄCEGO

1. Publikujący oświadcza i gwarantuje, iż:

a) jego profile w mediach społecznościowych, na których będą publikowane Materiały są jego oficjalnymi kontami na Portalach Społecznościowych i mają charakter publiczny;

b) wykona Materiał, dokładając najwyższej staranności oraz wykorzystując w pełni swoje profesjonalne umiejętności i przymioty osobiste, na warunkach danej Kampanii, przestrzegając wskazówek i poleceń IDH i/lub Reklamodawcy oraz osób przez niego upoważnionych;

c) przysługują mu pełne majątkowe, zależne i pokrewne oraz osobiste prawa autorskie oraz prawa pokrewne do stworzonych Materiałów;

d) przedstawione do akceptacji Materiały nie były wcześniej publikowane ani rozpowszechniane w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

e) przedstawione Materiały nie będą zawierać treści sprzecznych z dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, ani nie będą naruszać prawa;

f) przedstawione Materiały i wykorzystanie ich w Kampanii nie będzie naruszać jakichkolwiek przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych, a Materiał będzie wolny od jakichkolwiek wad;

g) przedstawiony Materiał będzie wspierać publiczny wizerunek Reklamodawcy, a Publikujący nie będzie w żaden sposób oraz w żadnej formie dyskredytować Kampanii, IDH, jak też Reklamodawcy i produktów Klienta;

2. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu oraz zasad Kampanii, w momencie publikacji Materiału, Publikujący powinien oznaczyć go zgodnie z prawem, niezbędnymi wymogami, jak też dobrymi praktykami obowiązującymi na danym rynku, na jakim realizowana jest Kampania, w szczególności Publikujący zobowiązany jest oznaczyć Materiał jako sponsorowany/opublikowany, zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami stosowanymi dla danego Portalu Społecznościowego. Zobowiązanie to obejmuje, w szczególności, otagowanie opublikowanego Materiału z odpowiednimi hashtagami,  jak  na  przykład  #reklama #postsponsorowany oraz inne podobne hashtagi.

3. Publikującemu zabrania się w czasie trwania kampanii oraz w ciągu 2 miesięcy od momentu opublikowania Materiału publikować w swoich mediach społecznościowych wszelkich innych utworów z, lub prezentujących inną markę, produkt konkurencyjny względem Produktu lub Reklamodawcy zaangażowanych w Kampanię, w której Publikujący uczestniczył.

4. Publikujący zobowiązany jest do nieudzielania informacji na temat swojego udziału w Kampaniach realizowanych za pośrednictwem Usługi osobom trzecim, jak również do nieujawniania osobom trzecim szczegółów dotyczących Wynagrodzenia za udział w Kampaniach.

5. Publikujący udziela IDH oraz – jeżeli IDH tego wymaga – Reklamodawcy prawa do korzystania ze specjalistycznego oprogramowania pozwalającego na weryfikację wykonania przez Publikującego powierzonych mu zadań.

6. Publikujący zobowiązany jest do udzielenia IDH niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia zgłoszenia przez IDH wszelkich niezbędnych informacji, danych, statystyk, raportów lub też innych informacji, które są niezbędne do zweryfikowania czy Materiały zostały wykonane prawidłowo, a które mogą być niewidoczne, niedostępne lub nieosiągalne przez IDH bez udziału Publikującego.

7. Publikujący oświadcza i gwarantuje, iż w żaden sztuczny sposób, niezgodny z prawem, lub szkodliwy dla IDH lub Reklamodawcy nie będzie wpływać na cele mające istotne znaczenie dla realizacji Kampanii, w tym fikcyjnie zwiększać danych wyświetleń, czy też liczby osób obserwujących profil w Portalach Społecznościowych Publikującego.

8. W przypadku, gdy osoba trzecia wystąpi przeciwko IDH, Reklamodawcy lub podmiotom, które za zgodą Reklamodawcy korzystają lub dysponują Materiałem, z roszczeniami wynikającymi z zagrożenia lub naruszenia praw, dóbr lub interesów, których ochrony taka osoba może się domagać, w związku z wykorzystaniem tych wyników świadczenia usług, Publikujący zobowiązany będzie zwolnić IDH oraz Klienta z takiej odpowiedzialności lub roszczeń lub zaspokoić takie roszczenia majątkowe we własnym zakresie oraz pokryć wynikłe z tego powodu szkody, w tym wszelkie koszty, w tym koszty prawne oraz uzyskać na własny koszt i ryzyko zezwolenie lub uprawnienie do korzystania lub rozpowszechniania Materiału na warunkach i przez cały okres wskazany w Umowie, bez wad prawnych.

9. Niezależnie od zapisów powyższych, w przypadku gdyby oświadczenia i gwarancje Publikującego określone w ustępach powyżej okazały się nieprawdziwe, Publikujący zobowiązany będzie dodatkowo do zapłaty na rzecz IDH kary umownej w wysokości 5 000,00 euro (słownie: pięć tysięcy euro) za każdy taki przypadek. IDH zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych. Publikujący zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty.

10. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie będzie korzystać z Usługi w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem, który mógłby utrudnić lub uniemożliwić dostęp innych Użytkowników do Usługi lub innych Publikujących do Usługi/Aplikacji. W przypadku, gdy działanie Usługi jest zagrożone z powodów określonych w poprzednim zdaniu, IDH, po uprzednim wezwaniu Użytkownika do zaprzestania i powstrzymania się od nielegalnej działalności, może zawiesić dostęp Użytkownika do Usługi. W przypadkach gdy ze względu na powagę naruszenia zasad niezbędna jest natychmiastowa interwencja IDH, a niemożliwe jest uprzednie wezwanie Użytkownika do zaprzestania i powstrzymania się od nielegalnej działalności, IDH  uprawniona jest do natychmiastowego zawieszenia dostępu do Usługi, o którym to IDH niezwłocznie powiadomi Użytkownika.

KONTROLA KAMPANII

1. Publikujący zobowiązuje się kontrolować aktualne informacje dotyczące Kampanii, zasad Kampanii oraz zmian w Usłudze, oraz się do nich stosować

2. W przypadku, gdy Publikujący wykona czynności związane z Kampanią:

a) bez odpowiedniego hashtagu oraz/lub tagu;

b) po upływie czasu określonego w Zasadach Kampanii lub wyznaczonego przez IDH, a w przypadku braku określenia takiego czasu w Zasadach Kampanii lub braku wyznaczenia go przez IDH, po upływie 24 godzin od chwili zapisania się do danej Kampanii;

c) w sposób niezgodny z Zasadami Kampanii;

d) w sposób godzący w wizerunek Reklamodawcy;

w każdej takiej sytuacji IDH będzie mieć prawo – ale nie będzie zobowiązana – powiadomić Publikującego poprzez Usługę, że konkretne czynności nie uprawniają do wypłaty Wynagrodzenia jako że zostały wykonane nieprawidłowo lub niezgodnie z Kampanią lub Zasadami Kampanii, zależnie od sytuacji.

3. IDH może tymczasowo lub permanentnie zablokować konto Użytkownika w Aplikacji lub nałożyć inne sankcje w granicach prawa, gdy Użytkownik nie postępuje zgodnie z zasadami Kampanii lub narusza postanowienia Regulaminu lub innych szczegółowych wytycznych wskazanych przez IDH. W przypadku naruszenia postanowień określonych w Regulaminie, IDH ma m.in. prawo wstrzymać płatność Wynagrodzenia a jeżeli, zostało ono już zrealizowane to Publikujący będzie zobowiązany do jego zwrotu, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu.

WYNAGRODZENIE

1. Publikującemu za prawidłowe i należyte stworzenie i opublikowanie Materiałów lub wykonanie innych czynności wskazanych przez IDH należy się Wynagrodzenie, które jest wypłacane przez IDH w terminach każdorazowo podanych przez IDH. W wyjątkowych przypadkach, IDH ma prawo do częściowej lub całkowitej wypłaty Wynagrodzenia, na warunkach podanych przez IDH indywidualnie.  W przypadku niewykonania zleconego Materiału lub wykonania go niezgodnie z Kampanią, zasadami Kampanii i/lub wytycznymi IDH,  Publikujący  zobowiązany  jest  do  zwrotu wypłaconego Wynagrodzenia wraz z ustawowymi odsetkami.

2. Wynagrodzenie wypłacone Publikującemu zostanie rozliczone, przy czym przed rozliczeniem ostatecznej kwoty na rzecz Publikującego zostaną odjęte należne opłaty za usługi związane z płatnością (zwłaszcza opcją szybkiej zapłaty) oraz opłaty za usługi operatora płatności oraz przelew elektroniczny (jeżeli dotyczy to danej sytuacji).

3. Wynagrodzenie płatne w formie pieniężnej zostanie rozliczone po tym, jak Publikujący złoży w Aplikacji wniosek o wypłatę, przy czym taki wniosek: można składać nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym oraz będzie obejmować kwotę Wynagrodzenia nie mniejszą niż minimalną wysokość płatności określoną dla poszczególnych rynków i zdefiniowaną (widoczną) w Aplikacji.

4. Wypłata wynagrodzeń dla poszczególnych Publikujących płatna jest po otrzymaniu przez IDH płatności za zrealizowane działania od Reklamodawcy.

a) Publikujący może wybrać opcję szybkiej zapłaty w Aplikacji, jeśli jest dostępna. Szybka płatność może wiązać się z dodatkowym Potrąceniem. Dostępność i warunki szybkiej płatności określone są bezpośrednio w odpowiedniej części Aplikacji i mogą być ustalane indywidualnie dla poszczególnych Publikujących i Kampanii;

b) Wynagrodzenie należne Publikującemu zostanie przekazane na  zasadach oferowanych przez IDH i widocznych w Aplikacji. Publikujący ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość i przekazywanych danych niezbędnych do wypłaty Wynagrodzenia. IDH ani Reklamodawca nie ponoszą odpowiedzialności za żadne błędy, nieścisłości i niekompletność w danych rachunku bankowego, danych do przelewu w ramach Paypal lub nazwy portfela w przypadku płatności w kryptowalucie ani braki w wymaganych danych, jakie powinien podać Publikujący;

c) Jeżeli płatność Wynagrodzenia za udział Publikującego w jakiejkolwiek Kampanii lub innym wydarzeniu z udziałem IDH zostaje zrealizowana poprzez Aplikację, o ile oddzielna umowa wprost nie stanowi inaczej, przedmiotowy Regulamin, w tym przede wszystkim postanowienia dotyczące licencji na Materiały, nawet w przypadku gdy Materiał nie został opublikowany/przesłany poprzez Aplikację, stosuje się odpowiednio. Akceptując niniejszy Regulamin Publikujący wyraża zgodę na taki zakres stosowania Regulaminu.

5. W przypadku, gdy Publikujący zleci wypłatę przed otrzymaniem płatności od Reklamodawcy – IDH zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty manipulacyjnej w wysokości 5% od wartości zleconej wypłaty.

6. Wypłata środków w walutach podstawowych oraz lokalnych:

a) płatności w PLN do Polski i EUR w strefie EURO – opłaty ponosi IDH i nie pobiera opłat od Publikującego;

b) płatności w PLN poza Polskę oraz EUR poza strefę EURO:

● za przelew typu SHA – IDH pobiera opłatę 2,50 EUR lub jej równowartość w PLN;

● za przelew typu OUR – IDH pobiera opłatę 20 EUR lub jej równowartość w PLN;

c) płatności w USD poza Polskę i poza strefę EURO:

● za przelew typu SHA – IDH nie pobiera opłat;

● za przelew typu OUR – IDH pobiera opłatę 25 USD;

d) płatności w USD w Polsce i w strefie EURO:

● za przelew typu SHA – IDH pobiera opłatę 3 USD lub jej równowartość w PLN;

● za przelew typu OUR – IDH pobiera opłatę 25 USD lub jej równowartość w PLN;

e) płatności w GBP do UK:

● za przelew typu SHA – IDH nie pobiera opłat;

● za przelew typu OUR – IDH pobiera opłatę 15 GBP;

f) płatności w GBP poza UK:

● za przelew typu SHA – IDH pobiera opłatę 2 GBP;

● za przelew typu OUR – IDH pobiera opłatę 15 GBP;

g) płatności w ZAR:

● za przelew typu SHA – IDH nie pobiera opłat;

● za przelew typu OUR – IDH pobiera opłatę 400 ZAR;

h) płatności w SGD:

● za przelew typu SHA – IDH nie pobiera opłat;

● za przelew typu OUR – IDH pobiera opłatę 3% wartości przelewu;

i) przelewy w innych walutach niż PLN, EUR, GBP, USD, ZAR i SGD zaakceptowanych* przez IDH:

● za przelew typu SHA – IDH pobiera opłatę 1% wartości przelewu;

● inny typ przelewu – IDH pobiera opłatę 3% wartości przelewu.

*W przypadku niemożliwości wypłacenia środków we wskazanej przez Publikującego walucie innej niż podstawowa – IDH ma prawo wypłacić środki w walucie podstawowej po poinformowaniu Publikującego.

SPRAWY PODATKOWE

1. Po otrzymaniu Wynagrodzenia, Publikujący zobowiązany jest samodzielnie dopełnić wszelkich zobowiązań podatkowych i innych niezbędnych czynności publicznoprawnych, których w takiej sytuacji wymaga prawo kraju, którego Publikujący posiada rezydencję podatkową.

2. IDH nie jest zobowiązana: (a) wykonywać rozliczeń lub płatności podatków ani należności publicznoprawnych; (b) składać dokumentów ani formularzy; (c) dopełniać żadnych innych zobowiązań w imieniu Publikującego lub na jego korzyść, niezależnie od podstaw tych zobowiązań (umów czy prawa kraju, którego Publikujący jest obywatelem lub w którym mieszka).

LICENCJA

1. W ramach należnego Wynagrodzenia Publikujący udziela Reklamodawcy (w którego Kampanii bierze udział) nieodwołalną, nieograniczoną terytorialnie, roczną licencję, obowiązującą od daty opublikowania Materiału na Portalach Społecznościowych, pod warunkiem uprzedniego potwierdzenia Materiałów przez Klienta, pozwalającą na rozpowszechnianie i korzystanie z Materiału przez Reklamodawcę uprawniającą do udzielania dalszej licencji lub sublicencji. Licencja uprawnia do korzystania z opublikowanego Materiału w całości jak i w składających się na niego częściach składowych. Licencja upoważnia do rozpowszechniania oraz korzystania z Materiału w celach reklamowych i promocyjnych prowadzonych w digitalu, w szczególności na następujących polach eksploatacji:

a) przetwarzanie, nagrywanie, odtwarzanie w dowolny sposób – w tym drukiem technikami reprograficznymi, nagraniem dźwięku lub/i obrazu, nagraniem magnetycznym, nośnikami cyfrowymi oraz przechowywaniem na urządzeniach przenośnych;

b) włączenie Materiału lub jego części do innych dzieł wszelkiego rodzaju, także innych niż pierwotny Materiał;

c) cyfryzacja, wprowadzenie do pamięci komputera, wprowadzenie do pamięci urządzenia przenośnego, wprowadzenie do sieci komputerowej i udostępnianie go w sieciach komputerowych, w tym w Internecie i innych;

d) wykorzystanie do celów marketingowych wszelkiego rodzaju (w tym kampanii marketingowych, platform, serwisów  czy  stron  docelowych),  wykorzystanie biznesowe i niehandlowe, także jako łączenie Materiału z marką, znakiem handlowym lub innym oznaczeniem Klienta, jego produktu lub usługi;

e) publiczne wykonanie, odtworzenie, wyświetlenie, emisja i reemisja oraz publiczne udostępnianie Materiałów tak, że każdy może w wybranym miejscu i czasie uzyskać do nich dostęp;

f) wykonywanie praw zależnych niezbędnych do działalności reklamowej Klienta w tym zmiany, adaptacje, dodawanie elementów, aktualizacja i zmiany wszelkiego rodzaju;

g) rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie na portalach społecznościowych Klienta;

h) prawo do repostu Materiałów stworzonych przez Publikującego;

i) wykorzystanie elementów twórczych w całości lub w części i łączenie z innymi dziełami;

j) płatna promocja Materiału (boosting).

2. Licencja, o jakiej mowa w ustępach powyżej uprawnia do udzielenia dalszej licencji lub sublicencji na rzecz podmiotów trzecich.

3. Ponadto, Publikujący w zamian za dostęp do Usługi i Aplikacji udziela IDH nieodwołalnej, ważnej na całym świecie, rocznej licencji obowiązującej od pierwszej publikacji, w zakresie wskazanym w ustępach powyżej, w szczególności w celu wszelkiego rodzaju działaniach związanych z autopromocją i prezentacją działań prowadzonych przez IDH, a także poprzez rozpowszechnianie lub odtwarzanie Materiałów podczas prezentacji, spotkań wewnętrznych, przetargowych, szkoleń w zakresie case study, prezentacji zamkniętych i otwartych, pokazach dorobku biznesowego.

4. Publikujący oświadcza i potwierdza, iż rezygnuje z wykonywania praw autorskich osobistych, w tym nadzoru autorskiego oraz wyraża zgodę na wykorzystanie ich wkładów na cele reklamowe określone w Kampanii. Publikujący zapewnia, że Klient lub osoby przez niego wskazane mogą korzystać i rozpowszechniać Materiały anonimowo bez wskazywania i uwidaczniania danych i informacji o ich twórcach.

5. Jeżeli Materiał zawiera wizerunek Publikującego lub osoby trzeciej, Publikujący uprawnia Reklamodawcę oraz IDH, do wykorzystywania tego wizerunku w zakresie licencji o jakiej mowa powyżej. W przypadku gdy Publikujący lub osoba trzecia wycofa zgodę na wykorzystywanie wizerunku przedstawionego w Materiałach w trakcie trwania licencji, Publikujący jest zobowiązany do zwrotu całości Wynagrodzenia, które otrzymał w związku z udziałem w Kampanii (lub w innym wydarzeniu) związanej z przedmiotowym Materiałem. Dodatkowo Publikujący zobowiązany będzie zapłacić IDH karę umowną w wysokości 1,000 EUR oraz pokryć wszystkie straty, szkody oraz wskazane koszty poniesione przez IDH oraz Reklamodawcę, wynikające z przedmiotowego wycofania na zasadach ogólnych. Publikujący musi mieć świadomość, że wycofanie jego/jej lub osoby trzeciej zgody na wykorzystanie wizerunku może wywołać dotkliwe szkody finansowe wobec zarówno – IDH, jak i Reklamodawcy (a także ich bezpośredniego klienta, jeśli znajduje to zastosowanie).

6. Publikujący oświadcza, gwarantuje i potwierdza, że nie później niż z chwilą przesłania Materiałów do akceptacji IDH, otrzymał wyraźną pisemną zgodę osoby trzeciej ukazanej w Materiale na publikację tego Materiału i wykorzystanie go do wszystkich celów związanych z daną Kampanią, w tym udzielania licencji zgodnie z niniejszym Regulaminem. IDH zastrzega sobie prawo do żądania takich zgód a Publikujący zobowiązuje się je przedstawić nie później niż 2 dni od otrzymania wezwania IDH. Brak przesłania takich zgód oznacza niewykonanie świadczeń, o jakich zobowiązał się Publikujący decydując się na udział w Kampanii.

OŚWIADCZENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Zapoznając się z niniejszym Regulaminem i rejestrując się jako Publikujący, Publikujący oświadcza, że:

a) posiada pełną zdolność do zawierania umów lub podejmowania innych czynności prawnych na mocy prawa kraju, którego obywatelstwo posiada lub na terenie którego zamieszkuje,

b) nie istnieją żadne prawne lub faktyczne przeszkody do rejestracji w Aplikacji,

c) zostały spełnione wszelkie niezbędne, zgodne z prawem i Regulaminem, warunki rejestracji.

2. Publikujący oświadcza i gwarantuje Reklamodawcy oraz IDH, że przeczytał, zrozumiał i akceptuje postanowienia Regulaminu jak też będzie szczegółowo zapoznawał się z warunkami i zasadami danej Kampanii.

3. Publikujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje konto/konta w Portalach Społecznościowych oraz prowadzenie wszelkich działań zleconych przez IDH w ramach Kampanii zgodnie z właściwym prawem, wytycznymi i regulaminami Portali Społecznościowych.

4. Publikujący przyjmuje do wiadomości, że w przypadku, gdy niniejszą Umowę postanowi zawrzeć osoba, która nie posiada zdolności do czynności prawnych (lub posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych) Umowa nie zostanie zawarta bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Publikujący zobowiązany jest do pokrycia ewentualnych strat poniesionych, bezpośrednio lub pośrednio, przez IDH w wyniku zawarcia Umowy przez osobę nieposiadającą odpowiedniej zdolności prawnej.

5. Publikujący jest odpowiedzialny za należyte wykonanie obowiązków nałożonych na niego w ramach danej Kampanii i zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów wynikających z wykonywania przez niego obowiązków w trakcie danej Kampanii. Ustalenie rodzaju kosztów leży w gestii Publikującego i nastąpi przed rozpoczęciem Kampanii

OCHRONA DANYCH I PRYWATNOŚĆ

1. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”) – w związku z pozyskiwaniem danych osobowych Współadministratorami danych osobowych (tj. podmiotami, które wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych) są: IDH Media Limited z siedzibą przy 22 Northumberland Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlandia oraz IDH Media S.A. w z siedzibą przy ul. Pięknej 19, 00-549 Warszawa, Polska.

2. Nasza Polityka Prywatności https://docs.indahash.com/doc/?n=privacy-policy a także inne dokumenty tam wskazane, stanowią podstawę i określają zasady przetwarzania danych osobowych Publikujących. Każdy Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Polityką Prywatności, dokumentem jaki szczegółowo opisuje prawa i obowiązki w zakresie danych osobowych każdego Użytkownika.

3. Odwiedzając lub pobierając Aplikację, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się na procedurę opisaną w Polityce Prywatności. Użytkownik zgadza się na to, że jego dane osobowe, w tym dane kontaktowe, zostaną przekazane Reklamodawcom na ich żądanie.

BEZPIECZEŃSTWO

1. Po rejestracji za pośrednictwem Aplikacji, a następnie po zalogowaniu do Usługi  za pośrednictwem Aplikacji przez Publikującego, IDH zobowiązana jest zabezpieczać połączenie w Witrynie lub Aplikacji za pomocą protokołu SSL. To standardowa, branżowa technologia wykorzystywana w celu zabezpieczenia przed nieuprawnionym przechwyceniem informacji.

2. W celu ochrony przed oszustwami IDH może wdrożyć własne dodatkowe procedury zabezpieczające w Aplikacji. IDH zastrzega sobie prawo do ulepszania, zmiany i aktualizacji procedur zabezpieczających.

3. Publikujący przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, że istnieje ryzyko związane z nawiązywaniem połączenia internetowego. Publikujący przyjmuje również do wiadomości, że Internet jest medium, nad którym IDH nie posiada kontroli. W zakresie, w jakim jest to dozwolone przez prawo IDH jednoznacznie wyłącza odpowiedzialność za przechwycenie jakichkolwiek informacji i danych lub za straty lub szkody poniesione przez Publikującego w wyniku utraty informacji i danych w Internecie lub za opóźnienia w ich przekazie.

4. W celu ochrony danych osobowych, przekazywanych drogą elektroniczną przez Publikującego w Aplikacji, przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przed ich modyfikacją IDH zastosuje rozwiązania technologiczne służące zabezpieczeniu bazy danych IDH przed nieuprawnionym dostępem.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW JEDNOZNACZNIE OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE I W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, IDH NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI RĘKOJMI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH, JAK I DOROZUMIANYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE DOROZUMIANE, WARUNKI I POSTANOWIENIA, W TYM GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU W ODNIESIENIU DO USŁUG, ORAZ INNYCH POWIĄZANYCH INSTRUMENTÓW. IDH NIE GWARANTUJE, ŻE USŁUGA BĘDZIE WOLNA OD BŁĘDÓW, ORAZ ŻE BĘDZIE DZIAŁAŁA BEZ ZAKŁÓCEŃ. GWARANCJE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE SĄ JEDYNYMI I WYŁĄCZNYMI GWARANCJAMI JAKIE OTRZYMAJĄ UŻYTKOWNICY/PUBLIKUJĄCY W ZWIĄZKU Z UDOSTĘPNIANIEM USŁUGI.

2. IDH nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty lub straty poniesione przez Publikującego w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków wynikających z jego udziału w Kampanii. IDH nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, w tym pośrednie straty poniesione przez Publikującego, lub zyski utracone podczas korzystania Usługi/Aplikacji.

3. IDH nie ponosi odpowiedzialności za niewypłacenie Wynagrodzenia w przypadku braku dokonania zapłaty przez Reklamodawcę.

4. IDH nie gwarantuje właściwego funkcjonowania Usługi. IDH udostępnia Usługę w stanie „jaki jest w danym momencie”. Pomimo że Usługa została przetestowana i uwzględnia zamierzone funkcje, IDH nie gwarantuje poprawnego jej działania.

5. IDH nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy w dostępie do Usługi, za jakiekolwiek przypadki naruszeń lub utraty danych w procesie przetwarzania danych, za jakiekolwiek wady systemu zabezpieczeń lub za niepożądane skutki działania wirusów lub innego typu złośliwego oprogramowania podczas korzystania z Usługi.

6. Żadne z powyższych postanowień nie służy wykluczeniu lub ograniczeniu odpowiedzialności IDH za śmierć lub obrażenia spowodowane niedbalstwem lub świadomym wprowadzeniem w błąd ze strony IDH.

7. Publikujący może składać reklamacje w związku z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem postanowień Regulaminu, wysyłając ją na adres e-mail IDH: support@indahash.com lub pocztą na adres siedziby IDH. IDH dołoży wszelkich starań, aby rozpatrzyć wszelkie reklamacje najszybciej jak to możliwe. W zależności od charakteru i złożoności reklamacji, możliwości skontaktowania się przez IDH z Publikującym w celu uzyskania niezbędnych dodatkowych informacji do rozpatrzenia reklamacji. Publikujący zostanie poinformowany o rozpatrzeniu jego reklamacji i decyzjach IDH w takiej formie w jakiej dokonał zgłoszenia w możliwy sposób o jakim mowa w zdaniu powyżej.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. IDH pozostaje właścicielem oraz podmiotem uprawnionym do wszelkich praw autorskich, znaków towarowych, praw własności intelektualnej i innych praw związanych z Usługą oraz Aplikacją.

2. Teksty, dane, grafiki, ilustracje, logo, zdjęcia, pliki i inne materiały zamieszczone na Stronie lub w Aplikacji, jak również ich dobór, układ, koordynacja i zestawienie oraz ogólny wygląd i charakter witryny są własnością intelektualną IDH lub właścicieli materiałów i podlegają ochronie prawnej. Chronione są one prawami autorskimi, prawami do wzorów przemysłowych, patentami, znakami towarowymi i innymi postanowieniami, w tym postanowieniami międzynarodowych konwencji oraz postanowieniami prawa własności intelektualnej.

3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji:

a. w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem i dokumentami o jakich mowa w Regulaminie,

b. z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw.

4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku.

5. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Administratora aplikacji o każdym przypadku naruszenia praw w związku z korzystaniem z Aplikacji.

6. Użytkownik może w dowolnym czasie przestać korzystać z Aplikacji. Zaprzestanie korzystania wymaga odinstalowania Aplikacji z urządzenia mobilnego.

7. Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność.

8. Użytkownik przystępując do korzystania z Aplikacji ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku zachowania naruszającego prawa, w tym prawa autorskie, prawa do znaku towarowego, projektu racjonalizatorskiego, wzoru zdobniczego, patentu, dobra osobiste i majątkowe IDH MEDIA, Klienta lub osób trzecich oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej i przemysłowej.

ZMIANY DO REGULAMINU IDH

1. IDH zastrzega sobie prawo do zmiany/aktualizacji niniejszego regulaminu.

2. Każdy dokument na jego pierwszej stronie zawiera informację na temat ostatniej aktualizacji Regulaminu. Regulaminem obowiązującym dla każdej Kampanii będzie regulamin będący w mocy w czasie rozpoczęcia działań związanych z Kampanią przez Publikującego.

3. IDH ma również prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w zależności od Kampanii realizowanej przez Publikującego, w celu każdorazowego uwzględnienia następujących okoliczności: zmian we właściwych prawach i wymogach regulacyjnych; potrzeby dopasowania działań IDH do zobowiązań, orzeczeń, decyzji, wskazań lub wytycznych organów regulacyjnych, wynikających z decyzji organu administracji publicznej właściwego dla IDH lub z orzeczenia sądu dotyczącego działalności IDH mającego wpływ na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie; zmianę w sposobie świadczenia usług elektronicznych przez IDH wynikającą wyłącznie z powodów technicznych lub technologicznych; zmianę w zakresie lub zasadach udostępniania  Usługi, przedstawionych  i omówionych w postanowieniach Umowy, przez IDH obejmującą wprowadzenie nowych funkcji lub usług, modyfikację lub usunięcie istniejących funkcji lub części Usługi.

4. Jeśli niniejszy Regulamin zostanie zmieniony, IDH poinformuje Publikującego o tym fakcie w Aplikacji i drogą mailową. W takim przypadku Publikujący ma prawo do rozwiązania niniejszej Umowy w ciągu 14 dni następujących po dniu, w którym Publikujący dowiedział się (lub obiektywnie mógł dowiedzieć się) o zmianie Regulaminu, o czym musi skutecznie poinformować IDH np. poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości przez formularz kontaktowy dostępny w Aplikacji. Dalsze korzystanie z Usługi jest jednoznaczne z akceptacją zmienionego Regulaminu.

ODSTĄPIENIE, OKRES TRWANIA I ZAKOŃCZENIE

1. Regulamin i warunki w nim obowiązujące wchodzi w życie po rejestracji Użytkownika jako Publikującego w Aplikacji.

2. W zakresie, w jakim Publikujący jest konsumentem, a Regulamin akceptowany jest przez Użytkownika rejestrującego się jako Publikujący, niniejszy dokument ma charakter umowy zawartej na odległość, do której zastosowanie mają przepisy dotyczące praw konsumentów.

3. Publikujący ma prawo do odstąpienia od tak zawartej umowy (a tym samym do wyrejestrowania z Usługi) w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o pozytywnej weryfikacji (zatwierdzeniu) Publikującego. Decyzja o odstąpieniu następuje bez konieczności podawania powodów odstąpienia oraz bez konieczności ponoszenia innych kosztów niż tych wynikających z właściwych przepisów prawa.

4. Publikujący ma prawo do odstąpienia od tak zawartej umowy o udostępnianie Usługi. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone, w szczególności, za pośrednictwem funkcjonalności dostępnej w Aplikacji. Konsument ma jednak nieograniczone prawo do poinformowania o odstąpieniu w inny, równie jednoznaczny, wyraźny i pisemny sposób.

5. Prawo do odstąpienia nie ma zastosowania w przypadku rozpoczęcia udostępniania Usługi za wyraźną zgodą Publikującego przed upływem okresu na odstąpienie oraz po poinformowaniu Publikującego przez IDH, że nie posiada on już prawa do odstąpienia.

6. W odniesieniu do Usługi, Publikujący ma prawo zadecydować, czy zachowuje prawo do odstąpienia, czy decyduje się na rozpoczęcie udostępniania Usługi. Po podjęciu decyzji o zachowaniu prawa do odstąpienia udostępnianie Serwisu rozpocznie się po upływie ustawowego terminu przewidzianego na odstąpienie, tj. 14 dni.

7. Publikujący ma prawo zaprzestać korzystania z Aplikacji w dowolnym momencie lub odpowiednio zażądać usunięcia konta w aplikacji wraz z przekazanymi uprzednio danymi osobowymi poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości przez formularz kontaktowy dostępny w Aplikacji pod warunkiem, że rozwiązanie będzie skuteczne po zakończeniu wszystkich rozpoczętych Kampanii, w których Publikujący bierze udział. IDH nie musi ponownie przyjmować Publikującego, który zrezygnował z subskrypcji Usługi (bez konieczności podawania powodów swojej decyzji).

8. IDH zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zakończenia możliwości korzystania z Usługi jak i Aplikacji i zablokowania Użytkownikowi dostępu do Usług w przypadku, gdy:

a) Użytkownik nie spełnia warunków Kampanii oraz narusza przepisy prawa i ustaw, działając na niekorzyść Reklamodawcy lub IDH,

b) Użytkownik działa nieuczciwie, tworząc sztuczny ruch na swoich profilach w Portalach Społecznościowych lub Aplikacji;

c) IDH otrzyma wiarygodną informację, że Użytkownik narusza przepisy prawa kraju, którego jest obywatelem/mieszkańcem lub narusza warunki korzystania z Portali Społecznościowych;

d) Użytkownik skasuje swoje konto w Portalach Społecznościowych w całości lub skasuje cześć jego zawartości, lub jego konto zostanie usunięte w inny sposób;

e) Użytkownik zmieni status swojego konta w Portalach Społecznościowych z publicznego na prywatny;

f) konkretny Portal Społecznościowy zawiesi działalność lub w znacznym stopniu zmieni zakres swoich działań;

g) Użytkownik nie weźmie udziału w żadnej Kampanii w ciągu 3 miesięcy od potwierdzenia rejestracji konta w Aplikacji. IDH natychmiast powiadomi Użytkownika o takich działaniach w wiadomości e-mail. Współpraca Stron wygasa natychmiast po jej rozwiązaniu. Od tego momentu Użytkownik nie jest uprawniony do otrzymywania Wynagrodzenia za udział w Kampaniach.

9. IDH zastrzega sobie prawo do modyfikacji, aktualizacji, zmiany lub zawieszenia udostępniania Usługi, a tym samym zakończenia możliwości korzystania z Aplikacji i jej Usług, z 14-dniowym wypowiedzeniem. W przypadku, o jakim mowa w zdaniu powyżej. Publikującemu  przysługuje  prawo  otrzymania  Wynagrodzenia należnego mu na dzień rozwiązania pod warunkiem, że dane podane przez Publikującego są aktualne, prawidłowe i kompletne.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Publikujący nie jest uprawniony do przeniesienia swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w całości lub w części, na rzecz osób trzecich bez uprzedniej wyraźnej zgody IDH wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

2. Rejestracja w Aplikacji oraz udział w Kampaniach nie powoduje powstania stosunku pracy lub ustanowienia spółki i nie może być w taki sposób traktowane. Stosunek między Publikującym a IDH ma charakter udostępniający Usługę, żaden zapis niniejszego Regulaminu nie czyni z Publikującego pracownika, przedstawiciela lub wspólnika IDH, a Publikujący nie ma prawa za takowego się podawać.

3. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych z postanowień niniejszego Regulaminu, Strony dołożą wszelkich starań, by znaleźć rozwiązanie w drodze mediacji.

4. Do Umowy nie ma zastosowania konwencja wiedeńska o międzynarodowej sprzedaży towarów.

5. Niniejsza Umowa podlega prawu Irlandii, a strony poddają się niewyłącznej jurysdykcji sądów w Irlandii w związku z każdym sporem (umownym bądź nie umownym) wynikającym z Umowy lub jej warunków. Jeśli Publikujący jest mieszkańcem kraju UE innego niż Irlandia, może on również wszcząć postępowanie w kraju, w którym zamieszkuje pod warunkiem, że ma on do tego prawo na mocy obowiązujących przepisów prawa.